Przyszłych wydarzeń w kalendarzu
0
Zarejestrowanych użytkowników
0

Regulamin

Wstęp :

 1. Warunki obowiązujące za każdym razem, gdy odwiedzasz Tinolę i korzystasz z którejkolwiek z jej funkcji.

a). Jeśli masz mniej niż 18 lat, niestety nie możesz jeszcze skorzystać z Tinoli, ponieważ jest to miejsce spotkań tylko dla dorosłych.

b). Nie ponosimy odpowiedzialności za wszystko, co publikujesz lub mówisz, gdy jesteś na Tinoli; nie monitorujemy zawartości witryny, ale jeśli zobaczymy lub ktoś powiadomi nas, że opublikowałeś coś, co naszym zdaniem jest nieodpowiednie, wtedy możemy według naszego uznania to usunąć.

c). Jeśli opublikujesz jakiekolwiek treści, które faktycznie należą do kogoś innego, a on to zgłosi lub podejmie kroki prawne, wtedy musisz wziąć odpowiedzialność za to, co publikujesz.

d). Zapoznaj się z naszymi Wytycznymi dla społeczności i Poradami dotyczącymi bezpieczeństwa, aby uzyskać dodatkowe nakazy i zakazy oraz informacje na temat zachowania bezpieczeństwa.

e). Jeśli obawiasz się, w jaki sposób Twoje dane są wykorzystywane przez Tinolę zapoznaj się z naszą Polityką prywatności, która wyjaśnia, w jaki sposób traktujemy Twoje dane osobowe i chronimy Twoją prywatność podczas korzystania z platformy. 

Korzystając z Tinoli, zgadzasz się, że możemy wykorzystywać takie dane zgodnie z naszą Polityką prywatności [POLITYKA PRYWATNOŚCI]. Nasza strona internetowa i aplikacje również wykorzystują pliki cookie lub podobne technologie, o których więcej mówimy tutaj. Możesz ustawić przeglądarkę i ustawienia telefonu tak, aby blokowały pliki cookie i lokalne urządzenia pamięci masowej, ale jeśli to zrobisz, możesz nie mieć dostępu do wszystkich funkcji oferowanych przez Tinolę.

Definicje : Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, jak i inne terminy zawarte i wykorzystane w Regulaminie mają znaczenie przypisane im poniżej:

 1. Umowa (Regulamin) – niniejszy Regulamin umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana bez jednoczesnej obecności Stron, przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej, na podstawie której Operator zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Klienta, zaś Klient zobowiązuje się do zapłaty Ceny na rzecz Operatora,
 2. Strony – Klient i Operator,
 3. Społeczność TINOLA (Serwis) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.tinola.pl
 4. Pozostałe Usługi  – każda inna usługa wychodząca poza standardowe usługi Serwisu, wykonana dla Klienta, nie wyszczególniona w Regulaminie.
 5. Siła wyższa – zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, niemożliwe do przewidzenia lub zapobieżenia, a w szczególności: działanie sił przyrody, wojna, strajki, zamieszki, demonstracje, niepokoje społeczne, akty władzy państwowej, samorządowej i inne niezależne od Operatora.
 6. Przedstawiciele Klienta – osoby upoważnione do kontaktów z Operatorem,
 7. Godziny Pracy – godziny 8:00 – 16:00 UTC+01:00 w dni robocze ustawowo za niewolne od pracy
 8. Operator (Operator, My) – PRO2WEB Krzysztof Jereczek, al. Niepodległości 727 81-840 Sopot, NIP: 5851414721, pod którego opieką znajduje się Serwis
 9. Treść (Treść) – wszelkie treści; w tym linki, zdjęcia, filmy, które Klient publikuje w Serwisie
 10. Zespół CIRT – zespół specjalistów Operatora odpowiedzialny za adekwatną reakcję na Incydenty Informatyczne.
 11. Polityka Prywatności – opisany w Załączniku do Regulaminu zakres pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych przez Operatora.
 12. Informacje Poufne – Regulamin, korespondencja związaną z wykonywaniem Umowy, regulacje wewnętrzne stosowane przez Klienta oraz dane, do których ma dostęp Operator, jak również wszelkie inne informacje, bez względu na ich charakter i formę, które zostały ujawnione Operatorowi w związku z wykonywaniem Umowy, a także rozwiązania dedykowane i stworzone dla Klienta przez Operatora w wykonaniu Umowy.
 13. O ile z kontekstu nie wynika inaczej, wyrażenia „poniżej”, „powyżej”, jak i słowa o podobnym znaczeniu odnoszą się również do Regulaminu jako całości, a nie tylko do konkretnych postanowień, w których takie wyrażenie występuje.
 14. Wyrażenia lub zwroty niezdefiniowane w Regulaminie winny być interpretowane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego, a w braku takiej definicji winny być interpretowane zgodnie ze znaczeniem przypisywanym im w orzecznictwie, doktrynie lub przy uwzględnieniu powszechnie przypisywanego im znaczenia, w szczególności biznesowego i ekonomicznego.

Postanowienia ogólne :

Tinola (Serwis), to serwis społecznościowy i aplikacja zaprojektowana jako forum do poznawania nowych ludzi, miejsce do dyskusji i dzielenia się zdjęciami, wiadomościami i informacjami w zakresie tańca. Ma być przyjemnym miejscem do odwiedzenia i ważne jest dla nas (i dla Ciebie), aby pozostało ono bezpiecznym i przyjaznym środowiskiem, więc zgadzasz się, że będziesz używać Serwisu tylko w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i zgodny z niniejszymi warunkami, a także z Wytycznymi społeczności, a także wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa. Możesz używać Tinoli; w tym dowolnej z jego funkcji lub zostać zarejestrowanym członkiem tylko wtedy, gdy masz 18 lat lub więcej (lub pełnoletność w kraju, w którym mieszkasz, jeśli jest wyższy niż 18 lat). Gwarantujesz, że masz prawo, upoważnienie i zdolność do zawarcia i związania się Warunkami oraz  że korzystając z Serwisu nie będziesz naruszał żadnego prawa ani przepisów kraju, w którym mieszkasz. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zgodność ze wszystkimi obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.

 1. Podstawą korzystania z usług Serwisu jest przestrzeganie Regulaminu. Regulamin zawiera zasady współpracy pomiędzy Klientem (osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej), a Operatorem oraz określa zakres odpowiedzialności, prawa i obowiązki Stron.
 2. Korzystanie z Usług może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Regulamin dostępny jest na stronie www.tinola.pl, skąd można go w każdym czasie wydrukować i zapisać na urządzeniu lokalnym. Regulamin jest także wysyłany Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu oraz stanowiącą jego integralną część Polityką Prywatności i zaakceptować postanowienia w nich zawarte. Klient ma prawo nie wyrazić zgody na postanowienia zawarte w Polityce Prywatności lub Regulaminie, jednak w takim przypadku Operator nie rozpocznie świadczenia usługi na jego rzecz.
 4. Klient nie może anonimowo korzystać z Usług oferowanych przez Operatora.
 5. Postanowienia Regulaminu dotyczą wszystkich podmiotów korzystających z usług Serwisu niezależnie od tego czy korzystają oni z usług bezpośrednio, czy też przez podmioty współpracujące.
 6. Na życzenie Klienta może zostać sporządzona i podpisana umowa, której nieodłączną częścią będzie Regulamin.
 7. Operator ponosi odpowiedzialność jedynie własnej infrastruktury sieciowej sieci, serwerów oraz własnych przyłączy stałych do sieci Internet.
 8. Klient możesz publikować lub przesyłać wszelkiego rodzaju rzeczy na Tinoli, w tym zdjęcia, e-maile, wiadomości i inne treści. Istnieją jednak pewne zasady dotyczące tego, co jest dopuszczalne, więc gdy korzystasz z Tinoli, nie możesz publikować, wysyłać ani przesyłać żadnych Treści, które:

a).  zawiera przekleństwa lub język, który może zostać uznany za obraźliwy lub może nękać, zdenerwować, zawstydzić, zaniepokoić lub zirytować jakąkolwiek inną osobę;

b). są obsceniczne, pornograficzne lub w inny sposób mogą obrażać ludzką godność; są obraźliwe, obraźliwe lub grożące lub promujące, przedstawiające lub zachęcające do przemocy, samookaleczenia, samobójstwa, rasizmu, seksizmu, nienawiści lub bigoterii;

c). zachęca do wszelkiej nielegalnej działalności, w tym między innymi do terroryzmu, podżegania do nienawiści rasowej lub której poddanie się samo w sobie stanowi popełnienie przestępstwa; jest zniesławiający;

d). dotyczy działalności komercyjnej (w tym między innymi sprzedaży, konkursów i reklam, linków do innych stron internetowych lub numerów telefonów premium); (nie do obejmuje przesyłanie „śmieciowej” poczty lub „spamu”; nie dotyczy Klienta, któy wykupił odpowiedni pakiet zezwalający na powyższe

e). podszywa się pod osobę, firmę lub markę z zamiarem oszukania lub zmylenia innych;

f). zawiera oprogramowanie typu spyware, adware, wirusy, uszkodzone pliki, robaki lub inny złośliwy kod przeznaczony do przerywania, uszkadzania lub ograniczania funkcjonalności jakiegokolwiek oprogramowania, sprzętu, telekomunikacji, sieci, serwerów lub innego sprzętu, konia trojańskiego lub jakiegokolwiek innego zaprojektowanego materiału uszkadzania, ingerowania, niewłaściwego przechwytywania lub wywłaszczania jakichkolwiek danych lub danych osobowych pochodzących od Tinoli lub w inny sposób; sam lub którego opublikowanie narusza prawa osób trzecich (w tym między innymi prawa własności intelektualnej i prawa do prywatności);

g). zawierające teksty dotyczące polityki; religii; Serwis jest serwisem o treściach tanecznych i pochodne;

 1. Klient nie może wyświetlać żadnych osobistych informacji kontaktowych ani informacji bankowych na swojej indywidualnej stronie profilu („Profil”), zarówno w odniesieniu do siebie, jak i jakiejkolwiek innej osoby (na przykład adresy domowe, numery telefonów, adresy e-mail, adresy URL, kredyty/ karta debetowa lub inne dane bankowe). Jeśli Klient zdecyduje się ujawnić jakiekolwiek dane osobowe o sobie innym użytkownikom, czy to za pośrednictwem poczty elektronicznej, czy w inny sposób, odbywa się to na własne ryzyko. Zachęcamy do zachowania takiej samej ostrożności przy ujawnianiu informacji o sobie osobom trzecim w Internecie, jak w innych okolicznościach. W takim przypadku musisz przestrzegać naszych Wytycznych i Wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

Własność Intelektualna :

 1. Nazwa Usług Serwisu, jej koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
 2. Klient jest zobowiązany do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prawa własności intelektualnej Operatora.
 3. Klient powinien powstrzymać się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie infrastruktury Operatora. Klienta przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek działanie polegające na próbie jej destabilizacji może zostać uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu Karnego.

Rejestracja :

 1. Korzystanie z usług Serwisu wymaga dokonania przez Klienta rejestracji. Rejestracja polega na utworzeniu konta Klienta i wyrażeniu zgody na związanie się m.in. niniejszym Regulaminem.
 2. Umowa może zostać zawarta w formie pisemnej lub w innej formie. W szczególności Umowa może zostać zawarta przez zarejestrowania się w Serwisie przez Klienta.
 3. Rejestracji mogą dokonać jedynie osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych. W szczególności nie mogą Rejestrować się osoby niepełnoletnie.
 4. Wypełniając formularz rejestracyjny i przesyłając go do Operatora Klienta oświadcza, że:

a). podane w Formularzu dane są kompletne oraz zgodne ze stanem faktycznym,

b). zapoznał się z treścią Regulaminu oraz Polityką Prywatności, stanowiącymi integralną część Regulaminu,

c). akceptuje postanowienia w nich zawarte,

d). zobowiązuje się przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stanowiącej jego integralną część Polityki Prywatności;

 1. Dane wymagane przez Operatora w trakcie procesu Rejestracji muszą być podane w sposób pełny i prawidłowy. Jeśli dane podane w trakcie procesu rejestracji ulegną w przyszłości zmianie, Klient ma obowiązek niezwłocznej aktualizacji danych. Do czasu dokonania aktualizacji poczytuje się, że korzystanie przez Klienta z danych zamieszczonych uprzednio jest skuteczne i prawidłowe.
 2. Rejestracja nie może zostać przeniesiona na inną osobę.
 3. Złożenie odpowiednio wypełnionego formularza rejestracyjnego przez Klienta stanowi jedynie zaproszenie dla Operatora do zawarcia umowy. Oferta operatora w zakresie zawarcia Umowy Klientowi składana jest następnie poprzez przesłanie pocztą elektroniczną potwierdzenia, w którym umieszczony zostanie link potwierdzający. Klikając taki link potwierdzający Klient akceptuje ofertę Operatora i tym samym Umowa wchodzi w życie.

Procedura świadczenia usługi przez Operatora : 

  1. Usługa świadczona jest na rzecz Klienta zgodnie z wybranym przez niego pakietem Serwisu, których opisy dostępne są na stronie internetowej Operatora pod adresem www.tinola.pl
  2. W celu złożenia zamówienia Zlecenia przesyła Operatorowi dane niezbędne do wykonania usługi, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie.
 • Na podstawie danych z formularza Operator przeprowadza audyt danych osobowych oraz sprawdza zatwierdzenie Warunków przez Klienta.
 • Profil Klienta w serwisie by mógł w pełni funkcjonować musi spełniać poniższe Wymogi :

Klient zobowiązuje się do powstrzymania się od wykorzystywania Usług Operatora do publikowania, udostępniania lub rozpowszechniania treści niezgodnych z obowiązującym prawem lub normami społecznymi, a w szczególności:

 1. stron, grafik, tekstów, nagrań audio i wideo oraz materiałów zawierających treści pornograficzne,
 2. serwisów o treści erotycznej,
 3. propagujących piractwo fonograficzne lub komputerowe,
 4. upowszechniających techniki łamania kodów dostępowych,
 5. upowszechniających wiedzę służącą tworzeniu wirusów komputerowych,
 6. zawierających treści obsceniczne lub wulgarne;
 7. nawołujących do nienawiści w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientację seksualną, obrażające uczucia religijne lub kwestionujące bezwyznaniowość;
 8. propagujących ideologie nazizmu, komunizmu lub apartheidu oraz kwestionujące prawdę historyczną,
 9. godzących w dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich,
 10. naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa do znaku towarowego lub innych oznaczeń odróżniających oraz w prawa autorskie i prawa pokrewne,
 11. promujących, zachęcających lub instruujących w zakresie działań przestępczych, w tym crackingu lub phrecrackingu,

Klient zobowiązuje się ponadto do:

 1. powstrzymania się od umieszczania na serwerze plików, skryptów lub programów które mogą zakłócić funkcjonowanie łączy, serwera lub witryn internetowych innych Klientów, Klientów lub osób trzecich,
 2. niewykorzystywania Usług Serwisu dla rozsyłania Spamu, a w szczególności zabronione jest : nie rozsyłania (samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich) Spamu reklamującego usługi Klienta, który nie jest zarejestrowany w Serwisie i/lub nie ma wykupionego odpowiedniego pakietu u Operatora.
 3. bieżącego zapoznawania się ze zmianami wprowadzanymi przez Operatora do Regulaminu oraz do Dokumentu SLA.
 1. Operator zastrzega sobie prawo bez wcześniejszego powiadomienia Klienta do zablokowania Usługi przypadku naruszenia obowiązującego prawa (w szczególności umieszczanie na stronach materiałów pornograficznych, nielegalnego oprogramowania, nielegalnych plików z muzyką (mp3), filmów, zdj itp.).

Zakres Usług Operatora :

 1. Umowa wykonywana jest przez Operatora w pakietach usługowych. W ramach każdego pakietu świadczy on na rzecz Klienta czynności obejmujące jedną lub więcej usług [zwany dalej Pakietem]. Zakres przedmiotowy Pakietów jest przedmiotem oferty handlowej Operatora.
 2. Operator może w każdym czasie zmienić zakres usług, cenę i inne właściwości Pakietów, co nie stanowi zmiany Umowy. Zmiana Pakietu w czasie trwania wykupionego abonamentu nie jest możliwa względem Klienta.
 3. Rodzaje Pakietów, zakres czynności składających się na nie i wysokość wynagrodzenia abonamentowego należnego Operatorowi stanowią przedmiot oferty handlowej i będą umieszczone na stronie internetowej Operatora pod adresem www.tinola.pl
 4. Operator po wykupieniu przez Klienta odpowiedniego Pakietu daje mu dostęp do Serwisu oraz oświadcza, że to Klient jest właścicielem wszelkich Treści zamieszczonych na Tinoli, jednocześnie Klient gwarantuje, że jest wyłącznym autorem lub właścicielem tej Treści i we wszystkich przypadkach zgadza się na zrzeczenie wszelkich autorskich praw osobistych związanych z tą Treścią (w tym, bez ograniczeń, wszelkich praw do zidentyfikowania jako autora); przyznano mu licencję, która pozwala na używanie, publikowanie lub przesyłanie Treści; lub uzyskał odpowiednią zgodę lub upoważnienie do używania, publikowania lub przesyłania takich Treści.

Klient oświadcza, że publikując, przesyłając lub wysyłając Treści na Tinolę gwarantuje Operatorowi, że ma do tego prawo i automatycznie udziela Operatorowi niewyłącznej, wolnej od opłat, wieczystej, ogólnoświatowej licencji na korzystanie z takich Treści w dowolnym sposób (w tym między innymi edytowanie, kopiowanie, modyfikowanie, adaptowanie, tłumaczenie, przeformatowywanie, tworzenie dzieł pochodnych, włączanie do innych utworów, reklama, dystrybucja i inne udostępnianie opinii publicznej takich Treści, w całości lub w części oraz w dowolnym formacie lub medium obecnie znanym lub rozwijanym w przyszłości).

Czas trwania umowy :

 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Operatora, że Serwis Klienta odpowiada korzysta z technologii wspierającej przez usługi świadczone przez Operatora [zwane dalej Wymaganiami Technicznymi].
 2. Każda kolejna Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Operatora należności z tytułu opłaty z góry za okres abonamentowy lub dopłaty w przypadku zmiany abonamentu na wyższy.
 3. Umowa ulega rozwiązaniu z dniem:
 1. upływu opłaconego przez Klienta okresu abonamentowego i nieprzedłużenia Umowy o kolejny okres abonamentowy zgodnie z niniejszym Regulaminem,
 2. wypowiedzenia przez Operatora Umowy w związku z brakiem akceptacji zmian Regulaminu,
 1. Wszystkie ograniczenia odpowiedzialności i zwolnienia z odpowiedzialności określone w niniejszym Regulaminie będą znajdować zastosowanie również po rozwiązaniu Umowy z Klientem.
 2. Operator ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym i zaprzestania świadczenia Usług w przypadku:
 1. naruszenia przez Klienta obowiązujących przepisów prawa,
 2. korzystania przez Klienta z Usług niezgodnie z ich przeznaczeniem,
 3. wykorzystywania przez Klienta Usług w celu wyrządzenia szkody Operatorowi albo innym Klientom.
 1. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Operatora w sposób, o którym mowa powyżej, Klientowi nie przysługuje zwrot Opłaty abonamentowej.

Komunikacja :

 1. Operator zastrzega sobie prawo do prowadzenia całości korespondencji, również w zakresie zmian dotyczących zasad niniejszej umowy lub jej wypowiedzenia za pomoc poczty elektronicznej na adres wskazany przez Klienta.

 Poufność :

 1. Operator zobowiązuje się do zachowania tajemnicy wszystkich danych przechowywanych na serwerach.
 2. W celu realizacji umowy Klient musi udzielić Operatorowi zgody na przetwarzanie i gromadzenie swoich danych osobowych. Klient może w każdym czasie cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczać będzie niemożność do świadczenia usług przez Operatora i będzie stanowiło podstawę do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Klienta.
 3. Klient upoważnia Operatora do wykorzystania danych osobowych i udostępnienia ich dostawcom usług płatniczych.
 4. Powyższe dotyczy w szczególności imienia i nazwiska Klienta, adresu poczty elektronicznej, adresu stałego miejsca zamieszkania (miasto, kod pocztowy i państwo), numeru dowodu tożsamości, PESEL, Numeru Identyfikacji Podatkowej, płci, daty urodzenia, obywatelstwa (rezydencja dla celów podatkowych), kwoty inwestycji, numeru rachunku bankowego (IBAN), informacji dotyczących banku (BIC).
 5. Dokumenty oraz informacje i wyjaśnienia będą przekazywane w formie pisemnej (e-mail) lub ustnej. W przypadku, gdy w ocenie Operatora dane wyjaśnienia lub informacje mają istotne znaczenie dla realizacji usług Serwisu lub Pozostałych Usług, Operator ma prawo żądać przekazania ich w formie pisemnych oświadczeń, zestawień lub notatek, podpisanych przez Przedstawicieli Klienta, a Klienta ma obowiązek dokumenty takie przekazać bez zbędnej zwłoki w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania takiego żądania od Operatora.
 6. Operator zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje poufne, w tym tajemnice handlowe Klienta poznane w wyniku współpracy na podstawie Umowy. Odpowiedzialność Operatora za dochowanie tajemnicy obejmuje także zachowania jego pracowników i innych osób, którym Operator zlecił wykonywanie całości bądź części prac objętych Umową. Operator zobowiązuje się także do niewykorzystywania informacji poufnych do celów niezwiązanych z należytym wykonaniem Umowy.
 7. Operator jest zobowiązany do zniszczenia bądź zwrotu do Klienta niezwłocznie po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy wszelkich dokumentów oraz nośników informacji przekazanych członkom Zespołu CIRT w związku z realizacją Umowy.
 8. W rozumieniu Umowy nie stanowią Informacji Poufnych informacje, które:
  1. są powszechnie dostępne w sposób inny niż poprzez naruszenie zobowiązania do zachowania poufności;
  2. zostały opracowane w sposób niezależny, bez dostępu do lub korzystania z informacji poufnych
  3. ujawnionych Stronie Umowy;
 9. Informacje Poufne mogą zostać ujawnione w niezbędnym zakresie:
  1. członkom kierownictwa, pracownikom, podwykonawcom, przedstawicielom lub profesjonalnym doradcom Stron, którzy mają uzasadnioną potrzebę zapoznania się i wykorzystania informacji poufnych w celu realizacji Umowy;
  2. osobom, co do których druga Strona Umowy wyraziła na piśmie zgodę na otrzymywanie przez te osoby informacji poufnych, w zakresie uzgodnionym przez Strony;
  3. na żądanie sądów i organów administracji, w zakresie objętym tym żądaniem;
 10. W razie uzyskania informacji przez Stronę, że nastąpiło ujawnienie Informacji Poufnych niezależnie od przyczyny i formy ujawnienia, Strona ta zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania drugiej Strony Umowy oraz do pełnej współpracy z drugą Stroną Umowy w celu ograniczenia i usunięcia skutków tego faktu.
 11. Obowiązek zachowania poufności wiąże również w okresie 3 (trzech) lat po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy.

Ochrona danych osobowych :

 1. Operator, będąc ich administratorem, przetwarza dane osobowe Klientów z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, pPoz. 1204, z późn. zm.).
 2. Operator przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w zakresie, określonym w Danych bilingowych oraz w Danych kontaktowych, w celu realizacji postanowień Umowy oraz niniejszego Regulaminu, na co Klient wyraża dobrowolnie zgodę w chwili zawarcia Umowy.
 3. Zawierając Umowę Klient oświadcza, że wie o przysługującym mu prawie dostępu do treści danych oraz do poprawiania należących do niego danych osobowych.
 4. Operator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich oraz do ich nieudostępniania innym podmiotom.
 5. Operator jako podmiot z art. 31 u.o.d.o., któremu Klient powierzył przetwarzanie danych osobowych, przechowuje (przetwarza) dane osobowe innych osób trzecich, które są przetwarzane przez Klienta przy wykorzystaniu Usług hostingowych, wyłącznie w zakresie i w celu niezbędnym do prawidłowej realizacji Umowy i Regulaminu.

Odstąpienie od Umowy :

 1. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827), Klienta będącemu Konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, z zastrzeżeniem regulacji przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 2. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku, gdy świadczenie usługi płatnej zostało rozpoczęte przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od Umowy lub gdy usługa została w pełni wykonana przed upływem tego terminu.
 3. W celu odstąpienia od Umowy Konsument składa oświadczenie, że odstępuje od Umowy. Dla zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od Umowy przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Konsument kieruje w formie elektronicznej, na adres Operatora: kontakt@tinola.pl lub pisemnie, w formie tradycyjnej, na adres korespondencyjny Operatora.
 5. Operator informuje, że prawo odstąpienia od Umowy w trybie ustawy o prawach konsumenta, nie przysługuje w odniesieniu do Umów:
 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Reklamacje :

 1. Klienta może złożyć reklamację z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi niezwłocznie w terminie nie dłuższym jednak niż 5 dni roboczych od chwili zaistnienia przyczyny reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zawierać w szczególności:
 1. dane identyfikacyjne Klienta – imię nazwisko lub jego nazwę, adres,
 2. określenie przedmiotu reklamacji i reklamowanego okresu,
 1. Za datę wniesienia reklamacji w formie pisemnej (e-mail) przyjmuje się datę potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego.
 2. Potwierdzenie przyjęcia reklamacji następuję niezwłocznie po jej wpływie w Godzinach Pracy Operatora. Operator udziela odpowiedzi na reklamację drogą mailową na podany w Umowie adres mailowy w terminie 21 dni od dnia jej wniesienia.
 3. Klient może odwołać się od postanowień zawartych w odpowiedzi na reklamację w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Złożone odwołanie Operator rozpatruje w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwołania. Udzielenie odpowiedzi na Odwołanie Klienta wyczerpuje drogę postępowania reklamacyjnego.

Odpowiedzialność :

 1. Niezależnie od innych warunków prawnych dotyczących zgłoszenia roszczenia, poniższe ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności znajdują zastosowanie do Operatora.
 2. Operator dołoży wszelkich starań, aby Usługi były świadczone w sposób stały, nieprzerwany i na najwyższym poziomie. Jednakże Operator nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty bezpośrednie, pośrednie, wypadkowe, wynikowe, szczególne lub moralne (nawet jeżeli wystąpienie takich szkód było możliwe do przewidzenia albo Operator został powiadomiony lub posiadał wiedzę o możliwości ich wystąpienia), wynikające z wypełnienia lub niewypełnienia któregokolwiek z warunków Umowy lub Regulaminu (w tym również za szkody poniesione przez Klientów), takie jak m.in. utrata przychodów lub spodziewanych zysków czy też utrata możliwości prowadzenia działalności. W żadnym przypadku Operator nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody, których wartość będzie przewyższała wartość Opłat abonamentowych wniesionych przez Klienta w Okresie abonamentowym, w którym wystąpiła szkoda.
 3. Operator ponosi odpowiedzialność, jeśli można mu przypisać rażące niedbalstwo lub winę umyślną. W przypadku zwykłego niedbalstwa ponosi on odpowiedzialność tylko wtedy, gdy nie zrealizował obowiązku, którego realizacja jest konieczna dla odpowiedniego wykonania umowy lub na którego realizacji druga strona umowy może się opierać (tzw. istotne obowiązki umowne). W pozostałych przypadkach strony nie będą odpowiadać z tytułu szkody jakiegokolwiek rodzaju niezależnie od przedmiotu roszczenia i uwzględniając odpowiedzialność z tytułu winy przy zawieraniu umowy.
 4. Jeśli Operator ponosi odpowiedzialność za zwykłe niedbalstwo odpowiedzialność jest ograniczona do szkód, jakich normalnie mógł oczekiwać na podstawie warunków znanych w momencie zawarcia umowy.
 5. Powyższe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności dotyczą także pracowników Operatora, wykonawców i innych osób trzecich wykorzystywanych przez Operatora w celu realizacji umowy.
 6. Jeżeli w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Operator, Klient poniósł szkodę, Operator będzie ponosił odpowiedzialność na zasadach ogólnych, chyba że w Umowie Strony postanowią inaczej.
 7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta w sieci Internet.
 8. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania osób trzecich w sieci Internet, na które to działania nie miał wpływu, ani za szkody wywołane takim działaniem.
 9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe uiszczanie przez Klienta opłat za media oraz skutków takiego zaniechania, w szczególności dotyczące domen i licencji na oprogramowanie antywirusowe.
 10. Odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści jest umownie wyłączona.
 11. Operator zastrzega sobie prawo do:
 1. sporadycznych, krótkich przerw w pracy Sieci, powodujących brak Dostępności usług serwisowych, bez podania przyczyn,
 2. natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usług Serwisowych oraz odstąpienia od Umowy, w przypadku rażącego naruszania przez Klienta postanowień Umowy lub Regulaminu.
 3. zablokowania lub usunięcia konta pocztowego, którego nazwa sugeruje, że jest to konto wykorzystywane przez Operatora, co może wprowadzić w błąd innych Klientów lub Klientów.

Zmiany Regulaminu :

 1. Operator zastrzega sobie prawo wydawania odrębnych regulaminów promocyjnych, prawo wydawania odrębnych regulaminów dla poszczególnych Usług oraz prawo zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
 2. Informacja o zmianach Regulaminu oraz wydaniu odrębnych regulaminów zostanie przesłana Klientowi pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta jako adres do kontaktu. Zmiany Regulaminu oraz odrębne regulaminy zostaną dodatkowo opublikowane na stronie internetowej Operatora.
 3. Zmiany Regulaminu oraz odrębne regulaminy wchodzą w życie po upływie 14 dni od chwili ich wprowadzenia do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, aby Klient mógł zapoznać się z ich treścią. Strony przyjmują, że Klient zaakceptował zmiany Regulaminu, jeśli nie wypowiedział Umowy do końca upływu okresu wskazanego powyżej.

 Postanowienia Końcowe :

 1. Do oceny praw i obowiązków Operatora oraz Klienta, a także w sprawach nieuregulowanych Regulaminem lub Umową stosuje się prawo polskie.
 2. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które znajdują zastosowanie przed postanowieniami Regulaminu.
 3. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez zgłoszenie się do organizacji konsumenckich (Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie, Miejski lub Powiatowy Rzecznik Konsumenta).
 4. W przypadku jeżeli Umowa jest zawierana w formie pisemnej, postanowienia zawarte w Umowie, które są niezgodne z postanowieniami Regulaminu, zastępują niezgodne z Umową postanowienia Regulaminu.
 5. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu lub jakichkolwiek innych postanowień między stronami wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strony poczytują, że komunikacja dokonywana między nimi za pomocą poczty elektronicznej ma walor zwykłej formy pisemnej.
 6. Gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu było lub stało się w całości lub w części nieważne lub niezgodne z prawem, nie będzie mieć to wpływu na ważność pozostałych postanowień. W takim przypadku nieważne lub niezgodne z prawem postanowienie zostanie zastąpione przez przepis ustawowy. W pozostałych przypadkach strony umowy wprowadzą ważne postanowienie, które będzie możliwie najbliższe pierwotnemu postanowieniu, jeśli chodzi o jego skutek gospodarczy, chyba że dalsza wykładnia umowy ma większy priorytet lub jest możliwa.
 7. Celem wszystkich powyższych postanowień jest zachowanie jak najwyższej jakości oferowanej usługi oraz zachowanie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa i poufności danych.